Årsmöte 2022

AktuelltRFSL

16195062_1515466785160261_7606501500943900970_n

 

Välkommen till

Årsmöte för RFSL Gävleborg
Lördag 26 mars kl 14.00

Plats: ABF Gästrikebygden, Brunnsgatan 56

Nu är det dags för årsmöte i RFSL Gävleborg där vi ska besluta om verksamheten 2022 och vilka som ska leda föreningen under året.

Årsmötet är också ett tillfälle att få en inblick i vad föreningen har gjort under 2021. Du kanske är nyfiken på vår verksamhet eller vill engagera dig? Alla nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

I år sker mötet fysiskt men med möjlighet att delta digital för den som önskar. Hör av dig till gavleborg@rfsl.se om du önskar delta digitalt så skickar vi en möteslänk.

Vi behöver bli fler!

Är DU intresserad av att engagera dig och vara med och göra skillnad för hbtqi-personer i länet? Eller känner du någon som du vill nominera? Hör av dig till valberedningen via mejl, valberedning@gavleborg.rfsl.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida två veckor innan – gavleborg.rfsl.se

Handlingar till årsmötet:

Här hittar du handlingar till årsmötet 2 veckor innan mötet.

Dagordning för årsmötet:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
  v. Ersättare
b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.