Årsmöte 2023

AktuelltRFSL

16195062_1515466785160261_7606501500943900970_n

 

Välkommen till

Årsmöte för RFSL Gävleborg
Söndag 19 mars kl 15.00

Plats: ABF Gästrikebygden, Brunnsgatan 56

Nu är det dags för årsmöte i RFSL Gävleborg där vi ska besluta om verksamheten 2023 och vilka som ska leda föreningen under året.

Årsmötet är också ett tillfälle att få en inblick i vad föreningen har gjort under 2022. Du kanske är nyfiken på vår verksamhet eller vill engagera dig? Alla nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Vi behöver bli fler!

Är DU intresserad av att engagera dig och vara med och göra skillnad för hbtqi-personer i länet? Eller känner du någon som du vill nominera? Hör av dig till valberedningen via mejl, valberedning@gavleborg.rfsl.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida två veckor innan – gavleborg.rfsl.se

Handlingar till årsmötet:

Dagordning årsmöte

Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023
Balansrapport
Resultatrapport

Revisionsberättelse

Dagordning för årsmötet:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
  v. Ersättare
b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.